Begränsad mottagning av asbest/eternit

På Kattarps återvinningscentral kan nu endast upp till 5 kg avfall innehållande asbest lämnas. Detta beroende på att större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Större mängder än 5 kg hänvisas till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva, Hässleholm, som tar emot asbest/eternit mot avgift.

Då asbestdamm är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas väl och märks med texten ”asbest”. Märkning ska göras på alla sidor.