Invasiva växter

Invasiva växtarter är ett tilltagande problem i vår natur. De tränger undan vår inhemska flora och kan även i vissa fall orsaka fysisk skada på oss människor. Invasiva växter hamnar ofta felaktigt bland övrigt trädgårdsavfall, vilket kan bidra till fortsatt spridning.

Vad är invasiva växter?
Invasiva växter är arter som tidigare inte funnits här, som kommit hit med mänsklig hjälp och som konkurrerar ut inhemska arter. En fullständig lista med utförliga beskrivningar på dessa finns på Naturvårdsverkets hemsida.
Invasiva arter (naturvardsverket.se)
De vanligaste växtarterna vi tar emot på återvinningscentralerna är blomsterlupiner, parkslide, jätteloka (björnloka), vresros samt jättebalsamin.

Invasiva växter som avfall.
Det har uppmärksammats att invasiva växter ofta hamnar i trädgårdsavfallet. Då trädgårdsavfallet som lämnas här komposteras till jord, riskerar dessa att spridas vidare om materialet innehåller invasiva växter. Det är därför viktigt att det från början sorteras rätt av våra kunder, då det annars kan missas av vår personal när de går igenom materialet för vidare behandling och kompostering.

AVFALLSHANTERING AV INVASIVA VÄXTER

1. Förpackas
Växterna ska förpackas i transparenta säckar. På Kattarps ÅVC tar vi emot max fem st 125L säckar per person och dag, på övriga ÅVC gäller max en 125L säck per person och dag.

2. Lämnas på ÅVC
Säckarna lämnar du på återvinnings- centralen i avsett kärl för invasiva växter. Kontakta personal om du är osäker.

3. Förbränns
De invasiva växterna transporteras till en fjärrvärmeanläggning
där de förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Rapportera invasiva främmande arter

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Enklast rapporterar du på invasivaarter.nu Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista före år 2019.

Fyll i formulär om du har eller ska lämna Invasiva växter: