Koppling till läroplanen

Syfte

SopSorteringsAkademin syftar till att öka förståelsen kring avfallshantering och miljöpåverkan. Eleverna ska efter avslutade delmål ha en grundläggande förståelse för begreppet Förebyggande av avfall och hur det i förlängningen ger miljö- och energivinster. De ska även kunna analysera över sin egen roll  och förmåga att minska sitt ekologiska avtryck, samt utvärdera möjligheterna att påverka attityder i sin omgivning.

Koppling till läroplanen

Centrala innehållet i:

 Kemi

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Geografi

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Hemkunskap

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

 Svenska

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, tillexempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 Slöjd

 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 Bild

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.