Enskilt avlopp

Slamavskiljare ska tömmas årligen och i våra kommuner sköts det av Norva24. Vi har lagt upp alla våra kunder distriktsvis på körlistor och ni får tömt ungefär vid samma tidpunkt varje år.

Deltömning

Vi tömmer de flesta anläggningarna med s.k. deltömning vilket innebär att vi tar upp slammet och vattnet i två olika tankar i bilen och skickar tillbaka vattnet till er brunn igen.

 

Totaltömning

Total tömning betyder att vi tar med oss slam och vatten när vi lämnar er fastighet och kör till reningsverket. Man bör då fylla upp brunnen med vatten igen efter tömning för att inte de levande mikroorganismerna som finns i anläggningen ska bli utan ”mat” i några dagar. Om du har en anläggning som är överbelastad eller av någon anledning inte fungerar tillfredsställande kan tömning ske genom torrsugning.

 

Sluten tank

Ni som har slutna tankar måste själva ringa och buda. Vi har sedan 5 arbetsdagar på oss att komma ut och tömma er tank. Skulle det bli en akutbudning så kommer vi inom 24 timmar men till högre pris så tänk på att ha framförhållning när det gäller tanken.

 

Budning

Om ni får problem mellan de årliga tömningarna och behöver ha en extra tömning så kan ni ringa till kundtjänst och buda er brunn. På en vanlig budning tar det upp till 5 arbetsdagar och om det är akut så är vi på plats inom 24 timmar.

 

Akut tömning
Mellan 07-16:00: ÖGRAB på 044-790 59 80.
Utanför öppettider:  Norva24 jourtelefon på 044-780 19 50 .

Har ni frågor gällande tömningen av er slamavskiljare eller slutna tank så kontakta oss på Kundtjänst 044-790 59 90 så hjälper vi er!

I broschyren Hur funkar det - enskilt avlopp kan du läsa mer om hur deltömning fungerar samt se gällande prislista.

Att tänka på vid slamtömning

När det är dags för tömning av brunnen eller den slutna tanken så behöver ni tänka på en del saker innan vårt besök.
Märk ut brunnen/tanken tydligt och ta bort hög växtlighet så att chauffören ser den när han kommer.
Se till att vägen fram till anläggningen är farbar; hårdgjord körbana på minst 2,7 m bred, röjd 4,0 m högt och 3,5 m brett.
Brunnslocket bör av arbetsmiljöskäl vara gjort i ett lättare material t.ex. plast eller plåt och ska kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg och då av säkerhetsskäl utrustas med lås. Om locket kan dras åt sidan utan att lyftas får det inte väga mer än 25 kg. Det motsvarar ett lock som är ungefär 60 cm i diameter. I annat fall ska locket vara bortlyft från brunnen, när bilen kommer till fastigheten.
ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ LÄTTA BRUNNSLOCK
Tömningshålet ska var minst 400 mm i diameter.
Vänd er till oss om det finns speciella hinder ex. lösgående djur, elstängsel.
Skulle vi köra ut till er fastighet och det visar sig att vi inte kan tömma på grund något av ovanstående så debiteras en bomkörning. Fullständiga priser och regler finns i Renhållningstaxan.

Att tänka på efter slamtömning

Du får en kvittens i ditt brunnslock från chauffören där han skriver om det har varit utan anmärkning eller om det finns något som ni bör beakta som exempelvis hög nivå, T-rör eller om ni har för låg nivå.

Viktigt är att vara försiktigt samma och nästkommande dag med att inte belasta slamavskiljaren med ex. stortvätt

Glesare tömning


Om man inte vistas så mycket på sin fastighet, om man t.ex. har en fritidsfastighet, kan man ansöka om att få sin anläggning tömd vartannat år istället. Då måste man ansöka om detta hos kommunen där fastigheten är belägen. Det är miljökontoren som handlägger sådana ärenden.