Avfallstrappan

Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand.

SÅ HÄR SER AVFALLSTRAPPAN UT:
Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.
Det du kan tänka på: Behöver jag verkligen den här saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den?

Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker.  Återanvänd dina prylar, till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, eller lämna dem till second hand. Du kan också göra om dem till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.

Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas, källsorteras, för att bli till nya produkter.

Energiutvinna:Det som inte kan återvinnas slängs i restavfall/brännbart. Det skickas sen till ett fjärrvärmeverk där det förbrännas och blir till värme för hushållen. Ett avfall kan dock bara förbrännas en gång innan det är förbrukat, så det är bra om vi istället kan återvinna avfallet i så stor utsträckning som möjligt.

 

 

Deponera: Deponera betyder förvaring. Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika. För en del material är det enda alternativet deponi. Ett exempel på ett sådant material är Asbest. Avfallet som behöver förvaras läggs i kontrollerade och förslutna deponier för att inte förorena naturen.