Mål & Vision

Vision och målsättning för ÖGRAB är att bedriva en effektiv och ekonomisk renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande och att minska resursanvändningen genom praktisk tillämpning av avfallshierarkin i EUs avfallsdirektiv 2008/98/EG.

Bolaget ska sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal.

Bolaget har till uppgift att aktivt genomföra ägarkommunernas avfallsplan, samt initiera erforderliga förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunerna.

Målsättning för bolagets verksamhet är

att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljö vid generering och hantering av avfall,
att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin i EUs direktiv 2008/98/EG, det så kallade Avfallsdirektivet.
ÖGRAB ska iaktta livscykeltänkande i sin verksamhet. ÖGRAB ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bland annat genom att se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt. ÖGRAB är en del i den kommunala organisationen och ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt främjar och bidrar till hållbar utveckling och tillväxt inom kommunerna. ÖGRAB ska utveckla samhällsnyttan inom sin sektor.