Historik

Östra Göinge Renhållning AB (ÖGRAB) är ett kommunalt bolag som ägs till lika delar av Osby och Östra Göinge kommuner. ÖGRAB har i uppdrag att samla in, transportera och behandla det avfall som uppstår i kommunerna. Den allra största delen av avfallet kommer från hushållen, men vi tar även hand om avfall från företag och kommunala verksamheter som t.ex förskolor och vårdhem.

En VD leder det dagliga arbetet. Ramarna för verksamheten sätts av en styrelse bestående av politiker från de båda ägarkommunerna, lika många från varje kommun.

För närvarande sköts verksamheten av 9 heltidsanställda, 2 deltidsanställda och 3 behovsanställda. Driften av återvinningscentralerna utanför Kattarp är utlagd på entreprenad.

Företaget i årtal:
1972-12-04
Bildas bolaget Östra Göinge Renhållning AB.

1973 – 1997
Bolaget driver soptippen i Kattarp helt i egen regi.

1997
Renhållningschefen i Hässleholms Kommun blir VD för ÖGRAB, men bolaget drivs fortfarande som en egen enhet.

2001
Hässleholms Kommun bildar ett renhållningsbolag; Hässleholms Renhållare AB (HÄRAB). Jan Göransson blir VD för båda bolagen och samarbetet mellan HÄRAB och ÖGRAB blir allt tätare.

2003
All administrativ personal flyttar från ÖGRABs lokaler i Kattarp till HÄRABs kontor i Vankiva. Man fortsätter att vara anställd i respektive bolag, men sköter administrationen åt båda bolagen.

2007
Styrelserna i ÖGRAB och HÄRAB beslutar att ÖGRABs personal ska erbjudas anställning i HÄRAB. Personalförflyttningen genomförs under året. ÖGRAB lever kvar som en egen juridisk person men har inte längre några anställda.

2009
Hässleholms kommun förändrar sin bolagsstruktur och HÄRAB slås ihop med Hässleholm Fjärrvärme AB. Det nya bolaget, Hässleholm Miljö AB (HMAB) får en ny VD då Jan Göransson går i pension.
Lagen om Offentlig Upphandling gör det svårt att teckna nya samarbetsavtal mellan HMAB och ÖGRAB. Diskussioner förs på politisk nivå om hur samarbetet ska kunna fortsätta.

2012-01-01
På grund av problemen med att hitta lagenliga lösningar på samarbetet sägs de gamla samarbetsavtalen upp. Den 1 januari 2012 går verksamheten tillbaka i ÖGRABs egen regi. Personal anställs, kontoret renoveras och avtal med entreprenörer tecknas.
ÖGRABs verksamhet består av omlastningsstation och återvinningscentral (ÅVC) i Kattarp samt ÅVC i Knislinge, Sibbhult, Osby, Lönsboda och Killeberg samt den avslutade deponin i Kattarp.

2012-04-01
Driften av ÅVC:erna utanför Kattarp läggs ut på entreprenad. Killeberg drivs av Treby IF. Osby, Lönsboda  Knislinge och Sibbhult drivs av Tomas Pannwitz ensk.fa.

2012-06-01
Kundtjänsten för renhållningsabonnemangen tas över i egen regi.

2016- 11-01
Nytt insamlingssystem införs, 4-fack.

2017
Skolprojektet ”SopSorteringsAkademin”, förkortat SSA startade.
Vi besöker alla klasser i Östra Göinge och Osby kommun en gång per läsår och
undervisar om avfallshantering och miljöpåverkan.

2021
Osby nr 1 och Östra Göinge som nr 2 blir bäst i landet på avfallshantering. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

2022
Åter igen blir våra kommuner bäst i landet på avfallshantering. Denna gången Östra Göinge som nr 1 och Osby som nr 2.Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

2023
ÖGRAB fyller 50 år

Tillbaka till toppen