Dispenser

Enligt 34 § i renhållningsföreskrifterna kan fastighetsinnehavare medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Ansökan ska lämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden i kommunen där fastigheten är belägen. Dispensen gäller i högst åtta (8) år. Därefter måste en ny ansökan lämnas in.

Du ansöker här:

Osby kommun

Östra Göinge kommun

37 §  Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader.

Tömning ska ske senast en (1) månad före uppehåll i hämtning av slam. Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden. Uppehåll i hämtning av latrin och slam medges för maximalt två (2) år per ansökningstillfälle.

Du hittar ansökan här:

Osby kommun

Östra Göinge kommun

Vanliga frågor


Vad gör vi om fastigheten inte besöks och inte kommer att besökas?

 
Om man inte vistas på fastigheten kan man ansöka om uppehåll i slamtömningen.

 
Vi besöker fastigheten väldigt sällan, kan vi få slamtömning mer sällan då?

 
Är man få som använder en fastighet eller att den används väldigt sällan kan man ansöka om glesare hämtningsintervall.

 
Kostar det något att ansöka om uppehåll/dispens?

 
Kommunen tar ut en handläggningsavgift, hur stor den är skiljer sig mellan kommunerna och uppdrag.

 
Var hittar jag ansökningsblanketten?

 
Blanketten hittar du här ovan och på respektive kommuns hemsida.

 
Vilket intervall på förlängt hämtningsintervall kan beviljas?

 
Man kan få förlängt hämtningsintervall till tömning vartannat år.

 
Kan vi ta hand om vårt eget slam?

 
Man kan i så fall kontakta kommunen för ansökan om eget omhändertagande. Kontakta din kommun för mer information.

 
Vad är det för kostnader per år vid uppehåll i slam?

 
För uppehåll av enbart slamhämtning debiteras ingenting mer än handläggningsavgift.

 
Hur lång ansökningstid är det?

 
Upp till sex (6) veckors handläggningstid.