Avfallstaxa 2023

Inför varje nytt år görs en indexjustering av avfallstaxan utifrån hur det nationella avfallsindexet förändrats under den senaste 12 månaders perioden .

Liksom samhället i stort ser vi ökade kostnader för energi, drivmedel, material, transporter mm. Kostnadsutvecklingen följs och rapporteras genom statistik från SCB. Inför 2023 har avfallsindex (oktober 2021 – oktober 2022) ökat med 11,2%.

Genom att vi tidvis under 2022 haft bra priser på utsorterade avfallsfraktioner av god kvalitet som t ex metallskrot och returpapper har vi möjlighet att hålla tillbaka indexhöjningen för 2023.
Indexhöjningen av avfallstaxan för 2023 har beslutats till 7,5%.