Energiutvinna

Det brännbara avfallet som återstår efter utsortering av förpackningar går till energiutvinning, som är det fjärde steget i avfallstrappan.