Vad händer med avfallet?

Mängden avfall som vi samlar in håller äntligen på att minska. 2014 hade vi en pik och samlade totalt in 6564,81 ton avfall. Vi ser att mängderna sakta men säkert minskade 2015 och 2016. Kollar vi noggrannare på statistiken ser vi att både deponiavfallet och det brännbara avfallet minskar, samtidigt som förpackningsfraktionerna ökar, vilket är det vi jobbar för.

Före fastighetsnära insamling lades det mesta avfallet på tippen i Kattarp, s.k. deponi. Allt avfallet blandades och kemiska reaktioner uppstod. Den gamla tippen har nu varit stängd och förseglad sedan 2004. Gasfacklingen som varit i bruk tidigare har nu upphört och lakvattnet renas genom ett system av dammar och luftning innan det kommer ut i grundvattnet.

Med modern teknik och bättre sortering är det inte så mycket avfall som läggs på deponi längre. Deponin sorteras ytterligare en gång när den kommer in till avfallsanläggningen i Kattarp och det lilla som blir kvar transporteras till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva, där det läggs i deras deponi.

Sopor är värdefulla! Det mesta återvinns och blir nya produkter eller energi i form av t.ex. värme. Ju noggrannare du sorterar, desto mer kan vi återvinna. Man brukar dela in återvinningen i energiåtervinning, materialåtervinning och biologisk återvinning.