Plockanalys 2018

Under vecka 21 utförde vi plockanalyser på avfall från den fastighetsnära insamlingen. Detta för att få ett bra underlag om var sorteringen kan förbättras. Analyserna utfördes på material insamlat från Brännbart och Matavfall och är uppdelade efter insamling från villor och lägenheter, i Osby och Östra Göinge kommun.

Felsorterat brännbart, men möjligt att återvinna är 60 % av sopkärlets innehåll. Vi skickar årligen ca. 3000 ton brännbart hushållsavfall till förbränning, till en kostnad av 1,6 miljoner kr. Vilket betyder att det finns en möjlig kostnadssänkning med ca. 900,000 kr om vi sorterade rätt. Dessutom ökar intäkterna genom ökade mängder förpackningar. Minskade volymer av brännbart har en direkt påverkan på ÖGRAB:s ekonomi. Med andra ord; minskar volymerna av det brännbara avfallet minskar även kostnaderna för ett renhållningsabonnemang.

Analysens resultat av det brännbara avfallet fördelat i sopkärlet

Efter införandet av 4-fackssystemet kunde vi se att volymerna för det brännbara avfallet minskade med 20 %, vilket medförde en sänkning av taxan. Vi är på rätt väg, och vår förhoppning är att andelen rätt sorterat avfall ökar, eftersom detta kan påverka renhållningstaxan positivt. Analysen är uppdelad efter kommun, abonnemangstyp och fraktion.