Lagar & Regler

Renhållning och avfallshantering är en hårt reglerad bransch. Grunden är ett EU-direktiv: 2008/98/EG Avfallsdirektivet. Här fastställs miljömålen för medlemsländerna. För att EU-direktivet ska bli giltigt i Sverige krävs svensk lagstiftning. Den har vi i Miljöbalken (1998:808) och i Avfallsförordningen (2011:927). Dessutom finns en stor mängd speciallagstiftning som t.ex. Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

I Miljöbalkens 15 kapitel regleras den så kallade kommunala renhållningsskyldigheten. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att samla in och återvinna/behandla det hushållsavfall som uppstår i respektive kommun. Där regleras också att alla kommuner ska ha en renhållningsordning, dvs renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Regeringen har utsett Naturvårdsverket till att upprätta och administrera Sveriges nationella avfallsplan. Det är alltså Naturvårdsverket som definierar Sveriges miljömål så att vi ska kunna uppfylla EU:s miljömål.

I Miljöbalkens 15 kapitel slås det fast att alla fastighetsägare är skyldiga att ha ett renhållnings­abonnemang och att lämna sitt avfall till kommunens renhållare. Man får alltså inte ta hand om sitt eget avfall, om man inte har fått dispens från kommunen. 

Även avfall som kan jämställas med hushållsavfall ingår i kommunens renhållningsskyldighet. Det innebär till exempel att ett företag med lunchmatsal är skyldigt att ha ett renhållningsabonnemang för sitt matavfall.

Vi fick en ny nationell avfallsplan i maj 2012. Nästa stora nationella mål är att minska den totala mängden avfall i samhället. I Osby och Östra Göinge kommuner är vi bra på sortering och återvinning. Innan fastighetsnära insamling infördes lämnade vi 419 kg avfall/invånare. År 2012 hade vi ökat till 482 kg/invånare och vi fortsätter tyvärr att öka. Det positiva är att vi ändrat vårt beteende, så att nästan allt avfall återvinns på något sätt. Att minska avfallsmängden är vår nästa stora utmaning att sätta tänderna i.

Den nationella avfallsplanen har också som mål att mer av småelektroniken (t.ex. rakapparater, mobiler, fönar, stavmixers, mm) ska återvinnas. Det har visat sig att den typen av föremål slinker in i andra fraktioner istället för att hamna i den röda miljöboxen. För att vi ska nå det målet förbjuds ogenomskinliga sopsäckar på våra återvinningscentraler från och med den 1 september 2014. Kommer du till en ÅVC med svarta sopsäckar får du sortera upp innehållet på plats och kasta den tomma säcken i plastförpackningar. På detta får vi bättre kontroll på att avfallet sorteras rätt.

Det senaste nationella avfallsmålet är att öka textilåtervinningen. Användbara textilier återanvänds genom försäljning i second-hand butiker, som katastrofhjälp eller som bistånd till tredje världen. Numera finns även teknik för att återvinna textilfibrer genom att till exempel göra uppsugningsmaterial till industrin eller isolering till hus. För att nå detta mål har Ögrab, i samarbete med Human Bridge, satt ut fler containrar för textilinsamling i tätorterna i kommunerna. 

Som du ser är det lagarna och reglerna på avfallsområdet som styr hur vi utför och utvecklar vårt arbete.